Paslaugų teikimo sąlygos - Edulandas

Paslaugų teikimo sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 VšĮ „Edulandas” (įm.k. 304840229), Chemijos g. 13, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vaidelio (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Ugdytinio, atstovas pagal įstatymą – tėvas/globėjas (toliau Paslaugų gavėjas) sutaria dėl Paslaugų teikimo sąlygų ir įsipareigoja jų laikytis.

  1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

1.1. Sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos turi joms priskirtas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kontekstas joms suteikia kitokią prasmę;
1.2. Ugdytinis – asmuo (vaikas, įvaikis, globotinis), kuris tiesiogiai naudojasi Paslaugomis pagal šią Sutartį;
1.3. Paslaugos gavėjas – Ugdytinio tėvas arba globėjas;
1.4. Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos vaikų neformaliojo ugdymo edukacinės ir neformaliojo sportinio ugdymo paslaugos (būreliai, užsiėmimai ir pan.), teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje, nurodytoje Paslaugų užsakyme;
1.5. Paslaugos užsakymas – per elektronines ryšio priemones atliktas užsakymas bei Edulando informacinėje sitemoje formuojamas dokumentas, kuriame yra fiksuojami Paslaugos gavėjo, Ugdytinio duomenys ir užsakoma neformaliojo ugdymo paslauga (būrelis ar kita edukacinė veikla);
1.6. Paslaugų mokestis – mokėtina suma už Paslaugos užsakyme nurodytą Paslaugą. Į šią sumą neįskaičiuotas vaiko pervežimas ir kitos, būtinybei esant, teikiamos papildomos paslaugos;
1.7. Paslaugos Teikimo Nuostatai – edulandas.lt kiekvienos Paslaugos aprašyme nurodytos specifinės paslaugos teikimo sąlygos;
1.8. Abonimentinės Paslaugos – tęstinės Paslaugos, kurių vykdymo trukmė yra daugiau nei 1 mėnuo ir yra išrašoma daugiau nei viena sąskaita už suteiktas Paslaugas;
1.9. Permoka – sumokėta ir nepanaudotą įmoką ar jos dalis.

  1. SUTARIMO DALYKAS

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už paslaugas šiame sutarime numatyta tvarka.
2.2. Paslaugos teikiamos nustatytomis savaitės dienomis, išskyrus švenčių dienas ir moksleivių atostogas (jei nesusitariama kitaip).

  1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą Ugdytiniui pagal Paslaugos užsakyme pasirinktas Paslaugas;
3.1.2. esant reikalui, greičiausiu įmanomu laiku, pranešti Paslaugos gavėjui apie Ugdytinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą;
3.1.3. vykdant paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei savo nuostatais;
3.1.4. užtikrinti, kad Paslaugas teiks Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys mokytojai;
3.1.5. užtikrinti Paslaugos gavėjo ir ugdytinio pateiktų asmens duomenų apsaugą.
3.1.6. užtikrinti, kad Paslaugų gavėjas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje;
3.1.7. grąžinti arba kitaip, pagal Paslaugų gavėjo pageidavimus, panaudoti susidariusią permoką.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.2.1. vienašališkai apriboti arba atsisakyti teikti Paslaugas;
3.2.2. paslaugų gavėjui nebeteikti Paslaugų, jeigu:
3.2.2.1. nesusiformavo teikiamos Paslaugos minimali Ugdytinių grupė;
3.2.2.1. Ugdytinis kelia grėsmę kitų Ugdytinių ir asmenų saugumui ar jo sveikatos būklė neleidžia jam teikti paslaugų.
3.2.3. Pareikalauti iš Paslaugos gavėjo atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas, taip pat kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą;
3.2.4. nekompensuoti Paslaugų gavėjui praleistų užsiėmimų, jei jis laiku (ne mažiau kaip 3 val. iki užsiėmimo) neinformavo raštu (el.paštu) Paslaugų teikėją.
3.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
3.3.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka;
3.3.2. pilnai atlyginti Paslaugų teikėjui už Paslaugos teikimo metu Ugdytiniui suteiktai mokomajai įrangai, tyčiniu ar netyčiniu būdu, padarytą žalą;
3.3.3. Paslaugų teikėjui pranešti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo; Jei Paslaugų gavėjas neinformavo Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų Paslaugų užsakymo išraše, pasikeitimą, yra laikoma, kad pateikti duomenys yra teisingi;
3.3.4. mažiausiai  vieną parą prieš Paslaugos naudojimasi, pranešti Paslaugų teikėjui apie sprendimą laikinai arba visam laikui nustoti naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis;
3.3.5. informuoti Paslaugų teikėją apie Ugdytinio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjas, bei laiku informuoti Paslaugų teikėją, jei vaikui apribojama/uždraudžiama kokia veikla, kuri numatyta Paslaugos aprašyme ar taikomi bet kokie, su sveikata susiję apribojimai, turintys įtakos Paslaugų teikimui;
3.4. Paslaugų gavėjas turi teisę:
3.4.1. gauti informaciją apie Ugdytinio veiklas užsiėmimuose, pasiekimus;
3.4.2. būti informuotas apie savo ir ugdytinio asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
3.4.3. pasikeisti gaunamą Paslaugą į kitą informuojant Paslaugų teikėją raštu ne mažiau nei prieš 5 darbo dienas, nurodant pageidaujamą gauti Paslaugą, bei apmokant susidariusį įkainių skirtumą. Toks Paslaugų gavėjo prašymas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu yra galimybė jį įvykdyti;
3.4.4. panaudoti Permoką Paslaugų teikėjo paslaugoms įsigyti arba, pateikus prašymą raštu (el.paštu), ją susigrąžinti per 90 kalendorinių dienų nuo įmokos įskaitymo, VšĮ Edulandas banko sąskaitoje, datos. Neatsiėmus Permokos per nurodytą laikotarpį, Permoka tampa VšĮ Edulandas nuosavybe;
3.4.5. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti paslaugos, informuojant Paslaugų teikėją raštu.

  1. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Paslaugų gavėjas, registruodamas Ugdytinį elektroninėmis ryšio priemonėmis, sumoka nustatytą paslaugos mokestį.
4.2. Jeigu Paslaugų gavėjas registruojasi ne per internetinę svetainę, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos, pavedimu sumoka nustatytą mokestį už paslaugas į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.
4.3. Mokestis už paslaugas yra mokamas pagal Paslaugų Teikimo Nuostatus, kurie yra nurodyti Paslaugos aprašyme.
4.4. Paslaugų mokestis laikomas sumokėtu tą dieną, kai yra įskaitomas Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje.
4.5. Tais atvejais, kai Ugdytinis, dėl ligos ar kitų svarbių priežąsčių, praleidžia užsiėmus ir apie tai informuoja Paslaugų teikėją arba kai užsiėmimai neįvyksta dėl Paslaugų teikėjo ar užsiėmimų vykdymo vietos savininko kaltės – Paslaugų gavėjui gali būti suteikiama kompensacija nurodyta Paslaugų Teikimo Nuostatuose.
4.6. Valstybinių ir kitų švenčių metu, Paslaugų teikimas yra sustabdomas. Paslaugų teikimas gali būti laikinai apribotas arba sustabdytas Paslaugų teikėjo vienašališku sprendimu, apie kurį yra pranešama elektroninėmis informavimo priemonėmis. Šio punkto atveju turėję vykti užsiėmimai perkeliami arba kompensuojami pagal Paslaugų Teikimo Nuostatas.
4.7. Jeigu Klientas laiku (ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitoje nurodyto sumokėti termino) neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,05 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Jeigu Klientas per 60 kalendorinių dienų neatsiskaito su Paslaugų teikėju, jo duomenys gali būti perduoti skolas išieškančiai trečiajai šaliai.
4.8. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.
4.9. Šalys sutinka ir patvirtina, kad nuostolių, žalos ir išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Paslaugų gavėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas – VŠĮ „Edulandas“, juridinio asmens kodas 304840229, buveinės adresas Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas, el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455.
5.2. Paslaugų gavėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
5.3. Paslaugų gavėjo duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį.
5.4. Paslaugų gavėjo pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie Kliento ir vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys (patalpų filmavimo atveju), atvaizdas, kurį Paslaugų gavėjas sutinka suteikti (atskiru sutikimu) Paslaugų teikėjui dėl jo teikiamų Paslaugų viešinimo reklamos ir visuomenės informavimo tikslais.
5.5. Paslaugų gavėjo duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Paslaugų gavėjas privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti.
5.6. Paslaugų gavėjo pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po Sutarties sudarymo, išskyrus popierine forma sudarytas sutartis ir lydinčius dokumentus, kurių bendrasis saugojimo terminas – 10 metų.
5.7. Paslaugų gavėjas, laisva valia sutikdamas su Paslaugų Teikimo Sąlygomis, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad:
5.7.1. Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Paslaugų gavėjo asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
5.7.2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Reglamentas);
5.7.3. Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Paslaugų gavėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
5.7.4. Be kita ko, gali būti renkami ypatingi Asmens duomenys apie sveikatos būklę pagal formas Nr. 068/a ir Nr. 094/a (pvz., patirtas traumas, ligas ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti). Paslaugų teikėjas informuoja, kad Paslaugų teikėjas tvarko tik tuos Ugdytinio sveikatos duomenis, kurie pateikiami šios Sutarties vykdymui. Daugiau jokie, jautrūs duomenys nerenkami ir netvarkomi.
5.7.5. Paslaugų teikėjas informuoja, jog Asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams, Duomenų tvarkytojams, dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sutarties įvykdymo tikslų: (i) Registruoti duomenis E-mokinių registre; (ii) Kauno miesto savivaldybei; (iii) LR Švietimo ministerijai; (iv) trečiajam asmeniui – Paslaugų subteikėjui (tokiu atveju, kai Paslaugas teikia konkrečios Paslaugos subteikėjas, ir tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečios Paslaugos suteikimui).
5.7.6. Paslaugų teikėjas informuoja, kad Asmens duomenys nerenkami iš kitų šaltinių. Asmens duomenys netvarkomi automatiniu būdu, Paslaugų gavėjas ir Ugdytinis – neprofiliuojami.
5.8. Aukščiau aprašyti duomenys yra teikiami sutarčių pagrindu. Paslaugų teikėjas yra pasirašęs atitinkamos rašytinės formos susitarimus dėl saugaus duomenų perdavimo Duomenų tvarkytojams arba duomenys yra perduodami įstatymo pagrindu.
5.9. Paslaugų gavėjas gali susipažinti išsamiau su Paslaugų teikėjo vykdoma asmens duomenų apsaugos politika, Paslaugų teikėjo svetainėje https://edulandas.lt/privatumo-politika/ ar bet kada paprašyti informacijos apie Paslaugų gavėjo ir/ar Ugdytinio asmens duomenų tvarkymą iš Paslaugų teikėjo šiais kontaktais: el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455.
5.10. Paslaugų teikimo metu bus daromos fotografijos ir vaizdo įrašai, kurie bus siunčiami Paslaugų gavėjui.
5.11. Paslaugų gavėjas laisva valia sutinka, kad paslaugų teikimo metu padarytos Ugdytinio fotografijos ir vaizdo įrašai būtų naudojami viešinant Paslaugų teikėjo veiklas socialinių tinklų paskyrose, spausdintuose leidiniuose ir internetiniame puslapyje edulandas.lt, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų. Viešinant atvaizdus, nebus suteikiama jokios papildomos informacijos apie dalyvių asmenybes ar kitus asmeninius duomenis, kad nepažeistų Paslaugų gavėjo interesų.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Paslaugų Teikimo Sąlygos įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo terminas siejamas su Paslaugų teikimo terminu.
6.2. Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį, pateikęs prašymą, ne mažiau nei prieš 1 mėnesį, ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugų teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.
6.3. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Paslaugų teikimą arba atskirą jų dalį Paslaugų gavėjui, apie tai informuodamas raštu Paslaugų gavėją prieš vieną dieną:
6.3.1. jeigu Paslaugų gavėjas ir/ar Ugdytinis sugadina ar nederamai elgiasi su Paslaugų teikėjo įrangą, priemones arba Ugdytinio elgesys tampa nepriimtinas Paslaugų teikėjo/subtiekėjo, kitų vaikų ar visuomenės atžvilgiu (nemandagus/nepagarbus/agresyvus/destruktyvus, nepaklusnus ir kitos negatyvus);
6.3.2. jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, edukacinių patalpų nuomotojas laiku neinformuoja apie patalpų panaudojimą savo reikmėms ir kitų suteikimą, force majeure aplinkybės ir pan.);
6.3.3. jeigu Paslaugų gavėjas ar Ugdytinis nesilaiko Paslaugų Teikimo Sąlygų.
6.4. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jeigu buvo išsiųsti paštu, elektroniniu paštu arba įteikti VšĮ “Edulandas” administracijos darbuotojui.
6.5. VŠĮ Edulandas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Paslaugos įkainius, paslaugų teikimo sąlygas.
6.6. Paslaugų gavėjas, įsigydamas VšĮ Edulandas siūlomas Paslaugas, laisva valia patvirtina, kad visiškai sutinka Paslaugų Teikimo Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
6.7. Šalių ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o šalims nesusitarus taikiai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę