PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

 1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI
  • Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi joms priskirtas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kontekstas joms suteikia kitokią prasmę;
  • Bendrosios sąlygos (Bendroji dalis) – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;
  • Klientas – reiškia asmenį (motiną/tėvą, įmotę/įtėvį, globėją) savo iniciatyva užsakantį Paslaugas vaikui, jo interesais;
  • Vaikas – reiškia asmenį (vaiką, įvaikį, globotinį), kuris tiesiogiai naudojasi Paslaugomis pagal šią Sutartį Kliento iniciatyva.
  • Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą už Specialiose sąlygose nurodytą Paslaugų teikimo laikotarpį. Į šią sumą įskaičiuota tik konkrečių Paslaugų teikimas ir neįskaičiuotas vaiko pervežimas ir kitos, būtinybei esant teikiamos, papildomos paslaugos;
  • Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo teikiamas vaikų neformalaus ugdymo edukacines ir neformalaus sportinio ugdymo paslaugas (būrelius, užsiėmimus ir pan.), teikiamas konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose;
  • Kitos paslaugos – vaiko pervežimo organizavimo paslauga, priemonės ir kitos paslaugos, nurodytos Specialiojoje dalyje. Jei kitų paslaugų kaina nenurodoma Specialiojoje dalyje, reiškia jos yra kintamos ir pateikiamos Klientui kiekvieną einamąjį mėnesį už praėjusį mėnesį.
  • Specialiosios sąlygos (Specialioji dalis) – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;
  • Sutartis – reiškia šią Sutartį, kurią sudaro Paslaugų teikėjas ir Klientas. Sutartį sudaro Bendroji dalis, Specialiosios sąlygos, visi jų priedai ir pakeitimai;
  • Šalys – reiškia Paslaugų teikėją ir Klientą kartu;

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS
  • Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, kurios yra detalizuotos Specialiojoje dalyje, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
  • Sutarties dalykas – Paslaugų teikėjo teikiamos ar organizuojamos Paslaugos, nurodytos Specialiojoje dalyje, šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimtimi ir ribose.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  • Paslaugų teikėjas įsipareigoja ir turi teisę:
   • Užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui pagal Specialiosiose sąlygose nurodytas (Kliento pasirinktas) Paslaugas;
   • Paslaugas teikti tinkamai (pagal šios Sutarties nuostatas) visą Sutarties galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus;
   • Užtikrinti Kliento pateiktų asmens duomenų apsaugą.
   • Vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir/ar Sutarties nuostatas, informavęs apie tai Klientą. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas raštu iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.
   • Apriboti Paslaugų teikimą Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
   • Pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas, taip pat kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.
  • Klientas įsipareigoja ir turi teisę:
   • Laikytis Sutarties sąlygų;
   • Atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nurodyta tvarka;
   • Naudotis Paslaugomis pagal šios Sutarties sąlygas;
   • Norėdamas pasikeisti gaunamą Paslaugą (būrelį, užsiėmimą), informuoti Paslaugų teikėją raštu ne mažiau nei prieš 5 darbo dienas, nurodant pageidaujamą gauti Paslaugą (būrelį, užsiėmimą). Toks Kliento prašymas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu pageidaujamu laiku ir dienomis grupėse yra laisvų vietų;
   • Pateikti Paslaugos teikėjui teisingą informaciją apie vaiko sveikatos būklę. Iki Paslaugų teikimo pradžios Klientas privalo pateikti Paslaugų teikėjui vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (forma Nr. 068/a), laiku informuoti Paslaugų teikėją, jei vaikui apribojama/uždraudžiama kokia veikla, kuri numatyta Paslaugose ar taikomi bet kokie, su sveikata susiję apribojimai, turintys įtakos Paslaugų teikimui;
   • Jeigu Klientas nepateikia informacijos apie Vaiko sveikatą, Klientas lieka visiškai ir pilnai atsakingu už Vaiko sveikatos būklę ir galimybę naudotis Paslaugomis, taip pat privalo atlyginti Paslaugų teikėjui jo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu dėl tokios pažymos nepateikimo Paslaugų teikėjui yra taikoma atsakomybė;
   • Esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;
   • Informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti Specialiosiose sąlygose, yra teisingi;
   • Pilnai atlyginti Paslaugų teikėjui už Užsiėmimo metu Kliento Vaikui suteiktą ir tyčiniu ar netyčiniu atveju padarytą žalą mokomąjai įrangai;
   • Bet kokią mokomąją įrangą išsinešti iš būrelio draudžiama, jei tai nėra iš anksto raštu suderinta su VšĮ „Edulandas“ administracija.

 

 1. ATSISKAITYMO TVARKA
  • Su Paslaugų eikėju Klientas atsiskaito:
   • Paslaugų mokestis mokamas iki 25 einamojo mėnesio dienossekantį mėnesį. Paslaugų mokestis laikomas sumokėtu tą dieną, kai atitinkama suma įskaitoma Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje.
   • Tais atvejais jeigu Vaikas dėl ligos ar kitų priežąsčių praleidžia užsiėmus, kai užsiėmimai neįvyksta dėl Paslaugų teikėjo ar užsiėmimų vykdymo vietos savininko kaltės, Paslaugų mokęstis –negrąžinamas. Kaip kompensacija – Kliento Vaikui yra suteikiama galimybė papildomai atvykti į kitą užsiėmimą jam patogioje vietoje ir laiku, tiek kartų, kiek buvo praleidęs.
   • Valstybinių ir kitų švenčių metu, Paslaugų teikimas gali būti laikinai apribotas arba sustabdytas Paslaugų teikėjo vienašališku sprendimu, apie kurį yra pranešama elektroninėmis informavimo priemonėmis. Šio punkto atveju turėję vykti užsiėmimai perkeliami ar kompensuojami.
   • Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,05 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Jeigu Klientas vėluoja laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,1 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
  • Jeigu iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai padengiamos Paslaugos teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau dengiamos priskaičiuotos palūkanos, vėliausiai dengiama skola už Paslaugas.
  • Kitų paslaugų mokesčiai (transportavimo, priemonių ir pan., nurodytų Specialiojoje dalyje ir jei jie nėra fiksuoti Specialiojoje dalyje) mokami pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą už praėjusį mėnesį per 10 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo arba mokami prieš Kitų paslaugų suteikimą pagal Paslaugų teikėjo mokėjimo nurodymą.
  • Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.
  • Šalys sutinka ir patvirtina, kad nuostolių, žalos ir išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

 

 

 

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
  • Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo terminas siejamas su Paslaugų teikimo terminu, kuris nurodomas Specialiojoje dalyje.
  • Klientas patvirtina savo supratimą, kad Paslaugos teikiamos grupei vaikų, todėl tuo atveju, jeigu Kliento pasirinktu laiku ir/ar dienomis Paslaugų teikėjas nesuformuos minimalios grupės vaikų Paslaugų teikimui, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pasiūlyti Klientui teikti Paslaugas kitam jam tinkančiu laiku arba nesusitarus vienašališkai be jokių pasekmių nutraukti šią Sutartį. Taip pat Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo jos galiojimo metu, jeigu nesusirenka minimali grupė vaikų Paslaugų teikimui. Tokiu atveju Sutartis nutraukiama informavus apie tai Klientą prieš 5 darbo dienas ir grąžinus Klientui sumokėtą avanso dalį, įvertinus faktiškai neįvykdytų užsiėmimų skaičių.
  • Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sekančio užsiėmimo. Toks Sutarties nutraukimas (Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės) neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Paslaugų teikimą arba atskirą jų dalį Klientui, apie tai informuodamas raštu Klientą prieš vieną dieną:
   • Jeigu Klientas ir/ar vaikas gadina Paslaugų teikėjo (ar Paslaugų subteikėjo) įrangą, priemones arba vaiko elgesys tampa nepriimtinas Paslaugų teikėjo/subtiekėjo, kitų vaikų ar visuomenės atžvilgiu (nemandagus/nepagarbus/agresyvus/destruktyvus elgesys, neklausymas ir pan.);
   • Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
   • Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, edukacinių patalpų nuomotojas laiku neinformuoja apie patalpų panaudojimą savo reikmėms ir kitų suteikimą, force majeure aplinkybės ir pan.);
   • jeigu Klientas arba Vaikas nesilaiko kitų šios Sutarties nuostatų.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas – VŠĮ „Edulandas“, juridinio asmens kodas 304840229, buveinės adresas Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas, el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455.
  • Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
  • Kliento duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį.
  • Kliento pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie Kliento ir vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys (patalpų filmavimo atveju), atvaizdas, kurį Klientas sutinka suteikti (atskiru sutikimu) Paslaugų teikėjui dėl jo teikiamų Paslaugų viešinimo reklamos ir visuomenės informavimo tikslais.
  • Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti.
  • Kliento pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po Sutarties sudarymo, išskyrus popierine forma sudarytas sutartis ir lydinčius dokumentus, kurių bendrasis saugojimo terminas – 10 metų.
  • Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad:
   • Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
   • Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Reglamentas);
   • Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
   • Be kita ko, gali būti renkami ypatingi Asmens duomenys apie sveikatos būklę pagal formas Nr. 068/a ir Nr. 094/a (pvz., patirtas traumas, ligas ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti). Paslaugų teikėjas informuoja, kad Paslaugų teikėjas tvarko tik tuos vaiko sveikatos duomenis, kurie pateikiami šios Sutarties vykdymui. Daugiau jokie, jautrūs duomenys nerenkami ir netvarkomi.
   • Paslaugų teikėjas informuoja, jog Asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams,Duomenų tvarkytojams, dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sutarties įvykdymo tikslų: (i) Registruoti duomenis E-mokinių registre; (ii) Kauno miesto savivaldybei; (iii) LR Švietimo ministerijai; (iv) trečiajam asmeniui – Paslaugų subteikėjui (tokiu atveju, kai Paslaugas teikia konkrečios Paslaugos subteikėjas, ir tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečios Paslaugos suteikimui).
   • Paslaugų teikėjas informuoja, kad Asmens duomenys nerenkami iš kitų šaltinių. Asmens duomenys netvarkomi automatiniu būdu, Klientas ir vaikas – neprofiliuojami.
  • Aukščiau aprašyti duomenys yra teikiami sutarčių pagrindu. Paslaugų teikėjas yra pasirašęs atitinkamos rašytinės formos susitarimus dėl saugaus duomenų perdavimo Duomenų tvarkytojams arba duomenys yra perduodami įstatymo pagrindu.
  • Klientas gali susipažinti išsamiau su Paslaugų teikėjo vykdoma asmens duomenų apsaugos politika, Paslaugų teikėjo svetainėje ar bet kada paprašyti informacijos apie Kliento ir/ar vaiko asmens duomenų tvarkymą iš Paslaugų teikėjo šiais kontaktais: el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455.
  • Paslaugų teikimo metu bus daromos fotografijos ir video įrašai, kurie bus siunčiami Klientui.
  • SUTINKUNESUTINKU (pabraukti), kad:

paslaugų teikimo metu padarytos Vaiko fotografijos ir vaizdo įrašai būtų naudojami viešinant Paslaugų teikėjo veiklas socialinių tinklų paskyrose, spausdintuose leidiniuose ir internetiniame puslapyje www.edulandas.lt. Viešinant atvaizdus, nebus suteikiama jokios papildomos informacijos apie dalyvių asmenybes ar kitus asmeninius duomenis.

 

 

__________________________

    Vardas, pavardė

 

__________________________

Parašas

 

___________________

Data

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jeigu buvo išsiųsti paštu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai Specialiojoje dalyje nurodytu adresu ar asmeniškai. Sutartyje nurodyti pranešimai Klientams gali būti teikiami ir Paslaugų teikėjo svetainėje: edulandas.lt.
  • Klientas turi teisę, gavęs Paslaugų teikėjo rašytinį sutikimą, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui.
  • Sutartis keičiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
  • Ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
  • Šalių ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o šalims nesusitarus taikiai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.