BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

  • Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi joms priskirtas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kontekstas joms suteikia kitokią prasmę;
  • Bendrosios sąlygos (Bendroji dalis) – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;
  • Klientas – reiškia asmenį (motiną/tėvą, įmotę/įtėvį, globėją) savo iniciatyva užsakantį Paslaugas vaikui, jo interesais;
  • Vaikas – reiškia asmenį ar asmenis (vaiką, įvaikį, globotinį), kuris tiesiogiai naudojasi Paslaugomis pagal šią Sutartį Kliento iniciatyva.
  • Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą už Specialiose sąlygose nurodytą Paslaugų teikimo laikotarpį. Į šią sumą įskaičiuota tik konkrečių Paslaugų teikimas ir neįskaičiuotas vaiko pervežimas ir kitos, būtinybei esant teikiamos, papildomos paslaugos;
  • Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo teikiamas vaikų neformalaus ugdymo edukacines ir neformalaus sportinio ugdymo paslaugas (būrelius, užsiėmimus ir pan.), teikiamas konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje, nurodytoje Specialiosiose sąlygose;
  • Kitos paslaugos – vaiko pervežimo organizavimo paslauga, priemonės ir kitos paslaugos, nurodytos Specialiojoje dalyje. Jei kitų paslaugų kaina nenurodoma Specialiojoje dalyje, reiškia jos yra kintamos ir pateikiamos Klientui kiekvieną einamąjį mėnesį už praėjusį mėnesį.
  • Specialiosios sąlygos (Specialioji dalis) – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;
  • Sutartis – reiškia šią Sutartį, kurią sudaro Paslaugų teikėjas ir Klientas. Sutartį sudaro Bendroji dalis, Specialiosios sąlygos, visi jų priedai ir pakeitimai;
  • Šalys – reiškia Paslaugų teikėją ir Klientą kartu;

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

  • Šia Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, kurios yra detalizuotos Specialiojoje dalyje, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
  • Sutarties dalykas – Paslaugų teikėjo teikiamos ar organizuojamos Paslaugos, nurodytos Specialiojoje dalyje, šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimtimi ir ribose.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
   • Užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui pagal Specialiosiose sąlygose nurodytas (Kliento pasirinktas) Paslaugas;
   • Paslaugas teikti tinkamai (pagal šios Sutarties nuostatas) visą Sutarties galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus;
   • Atskirai susitartais atvejais, organizuoti vaiko pervežimą tarp skirtingų Paslaugų. Tokiu atveju, vaikas paimamas Paslaugų teikėjo iš vaiko mokymo įstaigos, nuvežamas iki konkrečios Paslaugos teikimo vietos ir po suteiktos Paslaugos parvežamas iki mokymo įstaigos, kaip nustatyta Specialiojoje dalyje.
   • Užtikrinti Kliento pateiktų asmens duomenų apsaugą.
   • STEM užsiėmimo/būrelio atveju, Paslaugų teikėjas suteikia Klientui panaudai robotą ar kitą mokomąją įrangą (vaiko užsiėmimams). Robotas ar kita mokomoji įranga parenkamas Paslaugų teikėjo nuožiūra.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
   • Vienašališkai pakeisti su Paslaugų teikimu susijusias mokėtinas sumas ir/ar Sutarties nuostatas, informavęs apie tai Klientą. Apie pasikeitusias Sutarties sąlygas ir sąlygas, susijusias su apmokėjimu už Paslaugas, Klientas informuojamas raštu iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.
   • Apriboti Paslaugų teikimą Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
   • Pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas, taip pat kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.
  3. Klientas įsipareigoja ir turi teisę:
   • Laikytis Sutarties sąlygų;
   • Atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nurodyta tvarka;
   • Naudotis Paslaugomis pagal šios Sutarties sąlygas;
   • Norėdamas pasikeisti gaunamą Paslaugą (būrelį, užsiėmimą), informuoti Paslaugų teikėją raštu, nurodant pageidaujamą gauti Paslaugą (būrelį, užsiėmimą) iki einamojo mėnesio 23 dienos. Toks Kliento prašymas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu pageidaujamu laiku ir dienomis grupėse yra laisvų vietų.
   • Pateikti Paslaugos teikėjui teisingą informaciją apie vaiko sveikatos būklę Paslaugų teikimo metu t. y. iki Paslaugų teikimo pradžios Klientas privalo pateikti Paslaugų teikėjui vaiko sveikatos patikrinimo pažymą forma Nr. 068/a. Laiku informuoti Paslaugų teikėją, jei vaikui apribojama/uždraudžiama kokia veikla, kuri numatyta Paslaugose ar taikomi bet kokie, su sveikata susiję apribojimai, turintys įtakos Paslaugų teikimui;
   • Esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;
   • Informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti Specialiosiose sąlygose, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus 3 (trims) dienoms nuo jos išsiuntimo dienos;
   • STEM užsiėmimo/būrelio atveju, pilnai atsakyti Paslaugų teikėjui už robotą/robotus ar kitą mokomąją įrangą Kliento Vaikui suteikiamą/suteikiamus užsiėmimo metu (jei robotas neįsigyjamas). Robotą ar kitą mokomąją įrangą išsinešti iš būrelio draudžiama. Roboto ar kitos mokomosios įrangos pametimo, sulaužymo, sunaikinimo atveju atlyginti Paslaugų teikėjui Specialiosios dalies 1 priede nurodytą roboto vertę. Robotas ar kita mokomoji įranga parenkama Paslaugų teikėjo nuožiūra.

 

 1. ATSISKAITYMO TVARKA

  1. Už Paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju sekančia tvarka, jei Specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip:
   • Paslaugų mokestis mokamas einamąjį mėnesį už sekantį mėnesį iki 25 einamojo mėnesio dienos. Paslaugų mokestis laikomas sumokėtu tą dieną, kai atitinkama suma įskaitoma Paslaugų teikėjo banko arba Paysera mokėjimo platformos sąskaitoje.

Nutraukus sutartį anksčiau termino, dėl nuo Kliento priklausančių priežasčių, šiame punkte nurodyti mokėjimai Klientui nėra grąžinami. Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose;

 • Kitų paslaugų mokesčiai (transportavimo, priemonių ir pan., nurodytų Specialiojoje dalyje ir jei jie nėra fiksuoti Specialiojoje dalyje) mokami pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą už praėjusį mėnesį per 10 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo arba mokami prieš Kitų paslaugų suteikimą pagal Paslaugų teikėjo mokėjimo nurodymą.
 • STEM užsiėmimo/būrelio atveju, Klientui (i) įsigijus robotą (Edison V2.0 Robot už 33 eurus) Vaiko užsiėmimams, (ii) pasirašius Paslaugų teikimo sutartį ne mažiau kaip 8 mėnesiams (nuo spalio 1 d. iki sekančių metų gegužės 30 d.), (iii) visą Paslaugų teikimo laikotarpį tinkamai vykdžius Sutarties sąlygas (nebuvo įsiskolinimų ir t.t.), (iv) jei Sutartis nebuvo stabdoma (dėl Kliento kaltės, jo prašymu ar kitais atvejais ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės) ilgiau kaip 28 dienas, paskutinio Paslaugų teikimo mėnesio (sekančių metų gegužės mėn.) Paslaugų mokesčiui yra suteikiama 100 proc. nuolaida (Klientas moka iš viso tik už 7 Paslaugų teikimo mėnesius).

Klientas patvirtina, kad jam yra suprantama ir priimtina, kad nuolaida Paslaugų mokesčiui teikiama tik tuo atveju, jei yra įvykdytos visos punkte išvardintos sąlygos. Klientas dėl to neturės jokių pretenzijų Paslaugų teikėjui.

 • STEM užsiėmimo/būrelio atveju, Klientui neįsigijus roboto (Edison V2.0 Robot už 33 eurus), tačiau Kliento Vaikui (i) lankius STEM būrelį ne mažiau kaip 7 mėn., (ii) visą Paslaugų teikimo laikotarpį tinkamai vykdžius Sutarties sąlygas (nebuvo įsiskolinimų ir t.t.), (iii) jei Sutartis nebuvo stabdoma (dėl Kliento kaltės, jo prašymu ar kitais atvejais ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės) ilgiau kaip 28 dienas, Klientui yra neatlygintinai suteikiamas naujas robotas (Edison V2.0 Robot už 33 eurus).

Klientas patvirtina, kad jam yra suprantama ir priimtina, kad nuolaida robotui teikiama tik tuo atveju, jei yra įvykdytos visos punkte išvardintos sąlygos. Klientas dėl to neturės jokių pretenzijų Paslaugų teikėjui.

 • Jeigu iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai padengiamos Paslaugos teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau dengiamos priskaičiuotos palūkanos, vėliausiai dengiama skola už Paslaugas.
 • Tuo atveju jeigu Vaikas dėl ligos praleidžia užsiėmus ir iki pirmo užsiėmimo po ligos metu pateikia (popierinę,skenuotą arba elektroninę formą) tai patvirtinančią medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), Paslaugų mokestis už sekantį Paslaugų teikimo mėnesį mažinamas, atsižvelgiant į Vaiko ligos dienų skaičių. Jeigu Klientas nepateikia šiame Sutarties punkte nurodytos pažymos iki sekančio mėnesio Paslaugų apmokėjimo – praleisti užsiėmimai nėra kompensuojami.
 • Valstybinių ir kitų švenčių metu, Paslaugų teikimas gali būti laikinai apribotas arba sustabdytas Paslaugų teikėjo vienašališku sprendimu, apie kurį yra pranešama Paslaugų teikėjo svetainėje, tačiau toks Paslaugų sustabdymas negali tęstis ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas iš eilės. Šio punkto atveju turėję vykti užsiėmimai nėra perkeliami ar kompensuojami.
 • Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad į Paslaugų mokestį neįskaičiuotos Kitos paslaugos, kurios nurodomos Specialiojoje dalyje.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

  • Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,05 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną. Jeigu Klientas vėluoja laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Kliento 0,1 proc. palūkanų nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
  • Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.
  • Šalys, besivadovaudamos kitomis Sutarties nuostatomis, sutinka ir patvirtina, kad nuostolių, žalos ir išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
  • Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir Klientui tuo padarytą žalą, jeigu tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.
  • Jeigu dėl Kliento kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas (6.6. p.), Klientas neatleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas.
  • Jeigu Klientas nepateikia vaiko sveikatos pažymos, Klientas lieka visiškai ir pilnai atsakingu už vaiko sveikatos būklę ir galimybę naudotis Paslaugomis,taip pat privalo atlyginti Paslaugų teikėjui jo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu dėl tokios pažymos nepateikimo Paslaugų teikėjui yra taikoma atsakomybė.
  • Roboto sulaužymo, sunaikinimo atveju (STEM užsiėmimai) Klientas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui Specialiojoje dalyje nurodytą roboto vertę.
  • Šioje Sutartyje įtvirtintų teisių gynimo būdai neriboja Šalių teisės naudotis kitomis teisėtomis jų teisių gynimo priemonėmis.

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki abiejų Šalių šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo terminas siejamas su Paslaugų teikimo terminu, kuris nurodomas Specialiojoje dalyje.
  2. Klientas patvirtina savo supratimą, kad Paslaugos teikiamos grupei vaikų, todėl tuo atveju, jeigu Kliento pasirinktu laiku ir/ar dienomis Paslaugų teikėjas nesuformuos minimalios grupės vaikų Paslaugų teikimui, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pasiūlyti Klientui teikti Paslaugas kitam jam tinkančiu laiku arba nesusitarus vienašališkai be jokių pasekmių nutraukti šią Sutartį. Taip pat Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo jos galiojimo metu, jeigu nesusirenka minimali grupė vaikų Paslaugų teikimui. Tokiu atveju Sutartis nutraukiama informavus apie tai Klientą prieš 7 (septynias) dienas ir grąžinus Klientui jo avansą už paskutinį Paslaugų mėnesį sumokėtą sumą.
  3. Klientas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu:
   • Pirmąjį Paslaugų teikimo mėnesį (išbandymui ar vaikui patinka/yra priimtinas/įdomus konkretus lankomas užsiėmimas/užsiėmimai (Paslaugos)). Šiuo atveju Klientui yra grąžinamas Paslaugų mokestis už likusias nesuteiktas Paslaugas (atsisakytus užsiėmimus) pirmąjį Paslaugų teikimo mėnesį. Paslaugų mokestis negrąžinamas už Paslaugas (užsiėmimus), kurie įvyko iki Kliento pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo (išskyrus Sutarties 4.3. p. nustatytą atvejį).
   • Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Kliento sumokėtas įmokas už laikotarpį, kurį Paslaugos nebuvo teikiamos;
   • Klientui nesutinkant su Paslaugų kainos didinimu arba Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus šią Sutartį;
  4. Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Toks Sutarties nutraukimas (Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės) neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo.
  5. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos ir visus kitus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis Paslaugomis ir atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugų atsisakymą gavimo iš Kliento dienos arba Sutarties nutraukimo dėl Kliento kaltės dienos.
  6. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Paslaugų teikimą arba atskirą jų dalį Klientui, apie tai informuodamas raštu Klientą prieš vieną dieną:
   • Jeigu Klientas ir/ar vaikas gadina Paslaugų teikėjo (ar Paslaugų subteikėjo) įrangą, priemones arba vaiko elgesys tampa nepriimtinas Paslaugų teikėjo/subtiekėjo, kitų vaikų ar visuomenės atžvilgiu (nemandagus/nepagarbus/agresyvus/destruktyvus elgesys, neklausymas ir pan.);
   • Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;
   • Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
   • jeigu Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties nuostatų.
  7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu informavęs Klientą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Klientas:
   • Nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;
   • Pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas arba Klientas ir/ar vaikas gadina Paslaugų teikėjo (ar Paslaugų subteikėjo) įrangą, priemones arba vaiko elgesys tampa nepriimtinas Paslaugų teikėjo/subtiekėjo, kitų vaikų ar visuomenės atžvilgiu (nemandagus/nepagarbus/agresyvus/destruktyvus elgesys, neklausymas ir pan.).
   • Vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  1. Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas – VŠĮ „Edulandas“, juridinio asmens kodas 304840229, buveinės adresas Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas, el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455.
  2. Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
  3. Kliento duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį.
  4. Kliento pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie Kliento ir vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys (patalpų filmavimo atveju), atvaizdas, kurį Klientas sutinka suteikti (atskiru sutikimu) Paslaugų teikėjui dėl jo teikiamų Paslaugų viešinimo reklamos ir visuomenės informavimo tikslais.
  5. Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti.
  6. Kliento pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po Sutarties sudarymo, išskyrus popierine forma sudarytas sutartis ir lydinčius dokumentus, kurių bendrasis saugojimo terminas – 10 metų.
  7. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad:
   • Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
   • Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Reglamentas);
   • Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
   • Be kita ko, gali būti renkami ypatingi Asmens duomenys apie sveikatos būklę pagal formas Nr. 068/a ir Nr. 094/a (pvz., patirtas traumas, ligas ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti). Paslaugų teikėjas informuoja, kad Paslaugų teikėjas tvarko tik tuos vaiko sveikatos duomenis, kurie pateikiami šios Sutarties vykdymui. Daugiau jokie, jautrūs duomenys nerenkami ir netvarkomi.
   • Paslaugų teikėjas informuoja, jog Asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams,Duomenų tvarkytojams, dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sutarties įvykdymo tikslų: (i) Registruoti duomenis E-mokinių registre; (ii) Kauno miesto savivaldybei; (iii) LR Švietimo ministerijai; (iv) trečiajam asmeniui – Paslaugų subteikėjui (tokiu atveju, kai Paslaugas teikia konkrečios Paslaugos subteikėjas, ir tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečios Paslaugos suteikimui).
   • Paslaugų teikėjas informuoja, kad Asmens duomenys nerenkami iš kitų šaltinių. Asmens duomenys netvarkomi automatiniu būdu, Klientas ir vaikas – neprofiliuojami.
  8. Aukščiau aprašyti duomenys yra teikiami sutarčių pagrindu. Paslaugų teikėjas yra pasirašęs atitinkamos rašytinės formos susitarimus dėl saugaus duomenų perdavimo Duomenų tvarkytojams arba duomenys yra perduodami įstatymo pagrindu.
  9. Klientas gali susipažinti išsamiau su Paslaugų teikėjo vykdoma asmens duomenų apsaugos politika, Paslaugų teikėjo svetainėje ar bet kada paprašyti informacijos apie Kliento ir/ar vaiko asmens duomenų tvarkymą iš Paslaugų teikėjo šiais kontaktais: el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jeigu buvo išsiųsti paštu arba elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai Specialiojoje dalyje nurodytu adresu ar asmeniškai. Sutartyje nurodyti pranešimai Klientams gali būti teikiami ir Paslaugų teikėjo svetainėje: edulandas.lt.
  • Klientas turi teisę, gavęs Paslaugų teikėjo rašytinį sutikimą, perleisti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį kitam asmeniui.
  • Sutartis keičiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, taip pat Paslaugų teikėjo vienašališkai, apie tai informavus Klientą Sutartyje nurodytais terminais.
  • Ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
  • Visi iš šios Sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Kauno apylinkės arba Kauno apygardos teismą.